سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مینو بهروز – پژوهشگر آب و محیط زیست امور تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه
رضا ناصح – پژوهشگر آب و فاضلابامور تحقیق و توسعه مجتمع مسسرچشمه
مصطفی شانهساززاده – مشاور تحقیقاتآبو محیط زیستامور تحقیق و توسعه مجتمع مسسرچشمه

چکیده:

امروزه مساله آب و منابع آبی یکی از مسایل مهم و حیاتی استکه انسان با آن روبروست. زیرا با رشد روزافزون جمعیتو محدودیت ذخایر آبی معضل بزرگکمبود آب گریبانگیر جامعه بشری گردیده است. از سوی دیگر بخشی از آب مصرفی به صورت پسابهای شهری و صنعتی دفع میگردد که علاوه بر هدر رفتن بخشی از منابع آبی، به دلیل امکان نفوذ آن در منابع آبی زیرزمینی، موجبات آلودگی منابع آبی را نیز فراهم مینماید. حال با بهرهگیری از راهکارهای دقیق و علمی علاوه بر بهینهسازی نوع و نحوه مصرفآب میتوان مقدار مصرفمواد شیمیایی مورد استفاده در جهت تصفیه آبهای آلوده را نیز بهینه نمود. تحقیق انجام شده در جهت تحقق بهینهسازی مواد شیمیایی مورد استفاده در تصفیهخانه مجتمع مسسرچشمه انجام گرفت. در این مطالعه آزمایشهای متعدد بر روی آب ورودی به تصفیه خانه باpH های متعدد و متغیر انجام گردید و مقدار مواد شیمیایی مورد استفاده بهینه گردید. در آزمایشهای انجام شده غلظت بهینه کلرورفریکبرابر با ۳PPm و غلظت بهینه پلی الکترولیت برابر با۰/۲PPm بدستآمد که روزانه برای کلرورفریکو پلی الکترولیت به ترتیب حدود ۴۵ و ۱۶ کیلوگرم صرفهجویی خواهیم داشت