سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی شهبازی – دانشجوی دکتری هیدرولوژی، دانشگاه شهید چمران، اهواز
علی محمد آخوندعلی – دانشگاه شهید چمران، اهواز
سیدمجید موسوی – سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

در این مطالعه از الگوریتم ژنتیک برای ب هدست آوردن قوانین بهر هبرداری بهینه از یک مخزن چند منظوره با در نظر گرفتن احتمالات مختلف آ بدهی ورودی استفاده شد. هدف در این تحقیق بیشین هسازی رهاسازی آب برای کشاورزی و کاهش کمبود است. متغیر تصمیم عبارت است از میزان رهاسازی آب از مخزن برای تامین نیازهای کشاورزی و قیدهای این مدل شامل ظرفیت مخزن و معادلات پیوستگی مربوط به مخزن است. مدل تهیه شده در حوضه آبریز سد ابوالفارس مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل حساسیت روی پارامترهای تعداد جمعیت و احتمال تزویج صورت گرفت و نتایج نشان داد که با جمعیت ۱۷۵ واحتمال تزویج۰/۶۵ مدل الگوریتم ژنتیک بهترین عملکرد را دارا است. نتایج مدل نشان داد در آ بدهی ماهانه با احتمال۹۰%در صورت پیروی از منحنی فرمان با تنها حدود یک میلیون مترمکعب کمبود مواجه خواهیم شد که معادل ۳/۵ درصد کل نیاز آبیاری سالانه است و در آ بدهی ها با احتمالات کمتر هیچگونه کمبودی در سیستم وجود نخواهد داشت.