سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود حاجی علیلوی بناب – دانشیار گروه خاک و پی،دانشکده عمران،دانشگاه تبریز
فریبا بهروز سرند – دانشجوی دکتری خاک و پی،دانشکده عمران،دانشگاه تبریز

چکیده:

امروزه مقطع کانالهای ذوزنقه ای انتقال آب از لحاظ شکل و ابعاد هندسی براساس مسائل هیدرولیکی طراحی شده و به پارامترهای ژئوتکنیکی بستر توجه چندانی صورت نمیگیرد درحالیکه احداث کانال برروی خاکهای مساله دار علی الخصوص خاکهای متورم شونده بدون توجه به مسائل ژئوتکنیکی منجر به آسیب دیدگی رویه بتنی کانالها شده و خسارات جبران ناپذیری را بدنبال خواهد داشت درمطالعه حاضر تلاش شده است بکمک مدلسازی عددی اثررفتار خاک متورم شونده بستر برنیروهای ایجاد شده دررویه بتنی کانال مورد بررسی قرارگرفته و تا حدامکان ترکخوردگی لاینینگ کنترل گردد این کار با بهینه سازی موقعیت قرارگیری درزهای طولی درمقطع عرضی کانال و کنترل شیب دیواره ها امکان پذیر شده است برای مدلسازی عددی از روش تحلیل المان محدود استفاده شده است نتایج بدست آمده نحوه توزیع تنش درمقطع عرض کانال دروضعیت های مختلف را نشان میدهد.