سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهام یساری – دانشجوی دکتری
سیدمحمودرضا پیشوایی – استاددانشگاه صنعتی شریف
کریم سلحشور – دانشیار دانشگاه صنعت نفت اهواز
فرهاد خراشه – استاددانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

بدلیل وجود عدم قطعیت ها درمدل مخزن اغلب نتایج حاصل ازبهینه سازی دینامیکی اسمی فاقد فاکتور مقاومت پذیری درمقابل عدم قطعیت ها است برای مقابله با پارامترهای نامطمئن مدلهایی ازمخزن ایجاد شده و بهینهسازی براساس تعدادی از مدلهای ایجاد شده تحت عنوان بهینه سازی مقاوم ایجاد میگردد دردیدگاه بهینه سازی بصورت مقاوم توابع هدف دنبال شده بصورت حداکثر کردن مقدار میانگین و مینیمم کردن انحراف از معیار تابع هدف پایه تعریف می شود دراین بررسی بهینه سازی بصورت چندهدفی دنبال خواهد شد از این رو نیازی بهتعریف اولیه فاکتوربیزاری از ریسک برای یکی کردن دو تابع نمی باشد نتایج بهینه س ازی بصورت جبهه پرتو بیان خواهد شد و انتخاب پاسخ مناسب از میان چندین پاسخ بدست آمده به عهده تحلیل گرنهایی تصمیم گیرنده خواهد بود عدم وابستگی به تعریف اولیه یک سری از پارامترها و نیز دراختیار بودن تعدادزیادی پاسخ بهینه تحت عنوان جبهه پرتو از مزایای این روش درمقابل روش بهینه س ازی مقاومت بصورتتک هدفی می باشد.