سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هدیه مرادی – دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز)
امید علیزاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد)
آیدا خواست خدایی – دانش آموخنه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان)

چکیده:

بهبود جذب عناصر غذایی با روش های زیستی ، از اصول کشاورزی پای دار بوده و یک ی از راه ها ی تثبی ت و افزا یش عملکرد می باشد. این تحقیق به منظور بررسی اثر همزیست ی قارچ ما یکوریزا و باکتر ی آزوسپر یلیوم به عنوان کودها ی بیولوژیک در سطوح مختلف کود شیمیایی فسفر و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت انجام گرفت . آزما یش بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط کنترل شده خاک در نظر گرفته شد . تیمارها شامل مصرف کود شیمیایی فسفر و نیتروژن در سه سطح (بدون مصرف ازت وفسفر )،(ازت ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار و فسفر ۵۰ کیلوگرم درهکتار )، (ازت ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار و فسفر ۱۰۰ کیلوگرم درهکتار)و تیمار آزوسپر یلیوم و ما یکوریزا در دو سطح (مصرف و عدم مصرف)در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد اثر تیمارهای کودی بر عملکرد و اجزا ی عملکرد ذرت معنی دار شد. بطوریکه اثر آزوسپریلیوم بر عملکرد دانه و تعداد دانه در بلال مثبت و معنی دار بود ، اما بر وزن هزاردانه تاث یر نداشت .همچنین اثر مایکوریزا بر عملکرد دانه و وزن هزاردانه در سطح ۱% درصد معنی دار بود. اما بر تعداد دانه در بلال اثر معنی داری نداشت. با مصرف مقادیر متوسط و کم کودهای شیمیایی فعالیت این میکروارگانیسم ها ب یشتر م ی شود، لذا همراه با مصرف هر دو میکروارگانیسم می توان تا ۱۰۰ کیلو گرم کود ازت و ۵ کیلوگرم کود فسفر را بدون اینکه اثر منف ی بر فعالیت آن ها بگذارد مصرف نمود.