سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالحمید بهروزی خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری
هادی چیتگر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی
فرشته ثابت – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
محمد شکرچی زاده – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

هدف ازانجام این تحقیق تعیین مقدار بهینه سیمان مصرفی درساخت مخلوطهای بتنی و ساخت مخلوطهایی با مقاومت وکارپذیری مناسب می باشد به همین منظورخواص نمونه های تولید شده از قبیل مقاومت مکانیکی و دوام مخلوطهای ساخته شده مورد ارزیابی قرارگرفت به همین منظور درانستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران نمونههای بتنی با نسبت آب به سیمان ۰/۴۱ و ۰/۴۴ و مقادیر مختلف سیمان شامل ۳۰۰ و ۳۲۵ و ۳۵۰ و ۳۷۵ و ۴۰۰ کیلوگرم درهرمترمکعب ساخته شدند و آزمایشهای مختلفی ازقبیل ازمایش مقاومت فشاری آزمایش تعیین درصد جذب آب و آزمایش تعیین مقاومت الکتریکی روی نمونه های ساخته شده انجام شد نتایج آزمایشها نشان میدهدکه درنسبت های ثابت آب به سیمان کاهش مقادیر سیمان مصرفی نه تنها اثرنامساعدیروی خواص عملکردی و دوام مخلوطهای تولیدی نداشته بلکه دربرخی موارد باعث افزایش دوام بتن شده است.