سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی عسگر لطفعلیان دهکردی – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلام
منصور بهروزی لار – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
کیوان محمدیدشتکی – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلام
سیدحسن مرتضوی بنی – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلام

چکیده:

مقدارانرژی مصرفی موردنیاز برای اجرای عملیات مختلف کشاورزی متفاوت است .از طرف دیگر انرژی مصرفی باید متناسب با نوع عملیات انجام شده باشد .بنابراین بهینه سازی مصرف سوخت بسیاراهمیت دارد تاازتلفات ومصرف بی رویه انرژی جلوگیری شود. بدین منظورتحقیقی در استان های اصفهان، لرستا ن، اردبیل، همدان و چهارمحال وبختیاری یه روش پرسش نامه ای در قالب طرح کاملا تصادفی نامتعادل اجراشد.داده های حاصل با استفاده از نرم افزارSPSS تجزیه و تحلیل گردید.نتایج نشان داد که حتی کم ترین مقدارانرژی مصرف شده برای تولید چغندر قند در این استان هااز بیش ترین حد محاسبه شده طبق فرمول بیش تراست و دربعضی از موارد تاچندبرابرافزایش نشان می دهد . در بین استان های مورد مطالعه استان اصفهان کمترین شدت انرژی و استان اردبیل بیشترین شدت انرژی را به خود اختصاص داد با این وجود استان اردبیل در میزان عملکرد تفاوت چندانی را با استان اصفهان نشان نداد.