سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید رضا جعفری – عضو هیئت علمی داوشکده محیط زیست داوشگبه تهران
حسن هویدی – عضو هیئت علمی داوشکده محیط زیست داوشگبه تهران

چکیده:

تحول در راهبردهای حفاظت محیط زیست, حاکی از تحولات رو به تکامل رویکردهای محیط زیستی می باشد که در ارتباط با گسترش مفهوم توسعه پایدار قرار می گیرندتولید پاک تر نگرشی است برای حل هم زمان چند مشکل اساسی صنایع که عبارتند از: آلودگی محیط زیست به علت وجود ضایعات, مصرف بی رویه انرژی و هزینه های تحمیل شده ناشی از اتلاف بخشی از مواد و انرژی مصرفی. با توجه به روند روبه رشد صنایع و فراگیر شدن آلودگی ناشی از آنها, اخیراً توجه به رویکردهای پیشگیرانه از جمله کنترل آلودگیها و بازیافت رشد فزاینده ای یافته است به عبارتی تولید پاک تر عبارت است از : کاربرد مستمر یک استراتژی محیط زیستی جامع و کامل برای فرایند محصولات و خدمات, به منظور افزایش بازدهی کلی و کاهش آثار زیان آور برای انسان و محیط زیست. مفهوم تولید پاک تر بیشتر با انگیزه حفظ محیط زیست توسعه یافته است. در این تحقیق سعی بر این است که تولید پاک تر با دیدگاه بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع و به ویژه در صنایع غذایی به عنوان مطالعه موردی بررسی شود. در این راستا ویژگی های این مفهوم شامل ارائه راهکارها و استراتژیهای محیط زیستی و مهمترین اقدامات برای بهبود وضعیت مصرف انرژی در صنایع غذایی مورد بحث قرار گرفته است.. واضح است که ترویج و کاربرد این مفهوم در صنایع کشور می تواند به کاهش شدید مصرف انرژی از یک سو و ارتقاء سطح شرایط محیط زیستی از سوی دیگر منجر گردد. با تأکید بر اینکه تکنیکهای تولید پاک تر عمدتاً کم هزینه بوده و با صنایع کشور ما متناسب می باشند.