سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا خوش نظرپرشکوهی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
عباس اکبرنیا –
حسین کمالی –
شهرام شعربافیان –

چکیده:

به منظور بررسی الگوهای مناسب خاک ورزی درمزارع گندم استان تهران سه روش شامل کشت مرسوم به عنوان حداکثر عملیات خاک ورزی عملیات کشت با دستگاه چندکاره بهعنوان حداقل عملیات خاک ورزی و عملیات کاشت با دستگاه کشت مستقیم به عنوان عملیات بی خاک ورزی No Tillage) با یکدیگر مقایسه شدند داده ها درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد مقایسه و ارزیابی قرارگرفتند نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین های مصرف سوخت انرژی و زمان صرف شده درسه روش عملیات خاک ورزی نشان دادکه عملیات خاک ورزی و کاشت درروش مرسوم بیشترین و درروش کشت مستقیم کمترین مقدار را به خود اختصاص داده است لذا روش مرسوم به لحاظ اقتصادی افزایش هزینه های تولید محصول و کاهش درآمد اصطکاک و استهلاک زیاد تراکتور و ادوات و مشکلات حاصل از تردد بیش ازحد ادوات و تراکتور و ایجاد hard pan درمزرعه به عنوان یک روش غیرقابل قبول مطرح می باشد.