سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهام اسدزاده – کارشناس ارشد علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی. واحدجهرم
غلامرضا رنجکش اسفریزی – کارشناسعلوم تربیتی وبرنامه ریزی آموزشی ، دانشگاه پیام نور واحدجهرم

چکیده:

محدودیت در منابع تولید ، ظرفیت انتقال و توزیع انرژی و نیز رشد روزافزون تقاضای دریافت انرژی درایران و جهان ، افزایشقیمت انرژی را در پی خواهد داشت. از طرفی وجود پتانسیل فراوان در زمینه صرفه جوئی انرژی و هزینه های آن ، مدیران و کارشناسهای ذیربط را موظفبه ارائه راهکارهای جامع علمی و عملی در ارتباط باروشهای کاهش مصرف انرژی و هزینه های آن بدون آسیب رساندن به ظرفیت های تولید کالا وخدمات می نمایدکه یکی از این راهکارها بهینهسازی مصرف انرژی می باشد. منظور از بهینهسازی مصرف انرژی ، انتخاب الگوها و اتخاذ و بکارگیری روشها و سیاستهایی در مصرف درست انرژی است که از نقطه نظر اقتصاد ملی، مطلوب باشد و استمرار وجود و دوام انرژی و ادامه حیات و حرکت را تضمین کند. با توجه به نقشحیاتی انرژی برای جوامع بشری و نقش بسیار تاثیرگذار انرژی در پیشرفت و توسعه پایدار کشورها، امروزه استفاده بهینه از منابع انرژی ، جهت رفع نیازهای جامعه انسانی نیازمند روی آوری به مدیریتانرژی و بهینه سازی مصرفآن است