سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بابک دیده بان – کارشناس ارشد زراعت ،مدرس دانشگاه پیام نور مرکز بهبهان
جهانپور معماریان – مدیرصندوق بیمه محصولات کشاورزی استان خوزستان
علیرضا دارابی – مدیر صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان

چکیده:

به نظور بررسی اثر کود بیولوزیک نیتروکسین و فسفات بارور بر خصوصیات کمی وکیفی ذرت بهاره در بهبهان آزماییشی در سال ۰۹ به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با ۰ تیمار شاملذرت بهاره در تیمارتلقیح ۰۹ گرم فسفات، ۱۹۹ گرم فسفات، یک لیتر نیتروکسین، دو لیتر نیتروکسین و عدم تلقیح فسفات و نیتروکسین در چهار تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای نیتروکسین و فسفات بارور بر ارتفاع بلال،تعداد ردیف دانه در بلال،وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوزیک در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. اما اثر فسفات بارور بر ارتفاع بوته تحت تاثیر قرار نگرفت. اثرات متقابل نیتروکسین و فسفات بارور برعملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد. ولی ارتفاع بلال،تعداد ردیف دانه در بلال،و عملکرد بیولوزیک در سطح احتامال پنج درصد معنی دار شد.اثرات متقابل نیتروکسین و فسفات بارور بر وزن هزار دانهتاثیری نداشت. مقایسه میانگینها ازطریق ازمون دانکن نشان داد که بیشترین و کمترین عملکرد دانه به تیمارهای نیتروکسین با ۵۰۵۷ کیلوگرم و ۰۵۱۱ کیلوگرم در هکتار به ترتیب متعلق به تیمارهایتلقیح بذر با دولیتر نیتروکسین و عدم تلقیح بذر با نیتروکسین بود. همچنین در تیمارهای فسفات بارور بیشترین و کمترین عملکرد به تیمارهای تلقیح بذر با ۵۹۹ گرم فسفات و بدون تلقیح بذر با فسفات تعلق دارد