سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سینا بشارت – عضو هیئت علمی گروه اب دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

برای حمایت از رشد مطلوب گیاهان محیط رشد باید مواد غذایی و اب گیاه را به صورت مناسب فراهم سازد محیط رشد از ذرات جامد اب و هوا تشکیل یافته که هرکدام برای رشد گیاه بسیار با اهمیت هستند برای تامین رطوبت مورد نیاز ابیاری یکی از بخشهای اصلی و مهم در مدیریت گلخانه ها به شمار می رود ابیاری نامناسب در گلخانه عامل کاهش کیفیت وکمیت محصول است پس باید به صورت علمی و به وسیله افراد متخصص انجا م گیرد اطمینان از فواصل زمانی مناسب بین هر ابیاری و مقدار با بسیار ضروریست و عوامل متعدد و پیچیده ای مانند محیط کشت ، تابش، نوع گیاه، دوره رشد، تهویه و نیاز ابی گیاه در آن دخیل هستند بطور نمونه کمبود یا افزایش میزان اب باعث صدمه دیدن گیاه در مراحل مختلف رشد می گردد تعیین زمان و مقدار هر ابیاری با درنظر گرفت عوامل وابسته بسیار پیچیده اهست معمولا زمان هر ابیاری با استفاده از نمایه های ظاهری گیاه و محیط تشخیص داده می شود که بسیار مشکل بوده و ازدقت کافی برخوردار نیست . هدف ازاین تحقیق تعیین زمان و میزان هر ابیاری با توجه به اب مورد نیاز گیاه در گلخانه می باشد دراین مقاله با استفاده از سه نوع تانسیومتر tensiometer ثابت، متحرک ، الکترونیکی و نصب انها در سه عمق مختلف محیط کشت در گلخانه روشهای محاسبه زمان هر ابیاری و کنترل دقیق مدت زمان ابیاری ارائه شده است.