سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدحسام الدین ذگردی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه مرندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
علی سلماس نیا – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع

چکیده:

تنظیم متغیرهای تصمیم درجهت بهبود عملکرد سیستم یکی از مسائل مهم دربیشتر صنایع محسوب میشود به این منظور درطی سالهای اخیر روشهای بهینه سایز چندهدفه متعددی برای حل این مسائل ارایه شده است اما بیشتر این رویکردها ازهمبستگی بالقوه بین اهداف غفلت می کنند دراین مطالعه یک رویکرد بهینه سازی براساس رویکرد تابع مطلوبیت برای حل مساله جداسازی پریندوپریل پریندوپریل کاربرد دارویی مفید و موثر برای بیماریهای قلبی و پرفشاری خون دارد پیشنهاد شده است رویکرد پیشنهادی نه تنها همه اهداف را به طور همزمان دریک حداقل سطح مطلوبیت از نقطه نظر تصمیم گیرنده DM قرار میدهد بلکه همچنین همبستگی بالقوه بین اهداف و اهمیت نسبی آنها را درنظر می گیرد مقایسه نتایج حاصل از مثال عددی با رویکرد پیشنهادی نسبت به سایر رویکردهای موجوددرادبیات نشان دهنده عملکرد مناسب آن است.