سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرشته دیانی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزین ذکائی آشتیانی – دکتری مهندسی شیمی
منصوره سلیمانی – دکتری مهندسی شیمی

چکیده:

کیتوسان یکی از مشتقات کیتین است که دارای کاربردهای مختلفی در زمینه های گوناگون می باشد. بازده کاربردهای متفاوت کیتوسان، به خواص آن به ویژه درصد استیل زدایی بستگی دارد.در این مقاله مرحل ه یاستی لزدایی تهیه کیتوسان به منظور دست یابی به کیتوسان با بالاترین درصد استیل زدایی بهینه سازی شده است. با کمک طراحی آزمایش به روش سطح پاسخRSM)کیتین استخراج شده از پوست میگو تحت شرایط متفاوت عملیاتی استیل زدایی شده و نتایج حاصل تحلیل و بررسی شد. متغیرهای مورد مطالعه دما و زمان واکنش بود و درصد استیل زدایی به عنوان پاسخ فرآیند در نظر گرفته شده است. بهترین شرایط برای تولیدکیتوسان با درصد استیل زدایی ۹۵ % ، دمای ۱۱۰درجه سانتی گراد و زمان واکنش ۱۹ ساعت به دست آمد. در نهایت مدل درجه دو بر حسب متغیرهای دما و زمان برای محاسبه ی درصد استیل زدایی کیتوسان به دست آمد که امکان پیش بینی پاسخ در شرایط مختلف را فراهم مینماید