سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ابراهیم مختاری – مهندس کامپیوتر نرم افزار
شهربانو کاظمی – دانشجویکارشناسی ارشد

چکیده:

مقاله حاضرباهدف بهینه سازی مدیریت و برنامه ریزی شهری با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات درشهرامل است نوع تحقیق کاربردی توسعه ای می باشد که براساس یافته ها و نتایج یک بررسی میدانی ازشهرامل دربین سازمان ها و شهروندان تهیه شده است روش جمع آوری اطلاعات برمبنای کتابخانه ای اسنادی و نیز میدانی پرسشنامه ای بوده است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها ازنرم افزار Spss استفاده شده است جامعه اماری دراین پژوهش شامل مدیران شهری و شهروندان شهرامل میباشد که با استفاده ازفرمول کوکران ۳۲۲ نفربراورد گردید که نهایتا ۴۰۰ پرسشنامه بین شهروندان و سازمان ها توزیع گردید و درنهایت نتایج زیربدست آمده است که بین سواداطلاعاتی مربوط به دانش رایانه و پذیرش مظاهر فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداری وجود دارد و شهروندان سوادلازم را برای بکارگیری این فناوری ندارند.