سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود گلابچی – استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران، تهران
محمدرضا بمانیان – استاد دانشکده معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
منا فروزانفر – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت پروژه و ساخت

چکیده:

این مقاله یک پژوهش عملی در مورد بهین هسازی مدیریت منابع انسانی به طور عمده در سازما نهای پروژ همحو ر است. هدف از این پژوهش، مطالعه سیستماتیک و بررسی چگونگی بهین هسازی بهر هوری و اثربخشی عملکرد منابع انسانی به عنوان یک مسئله مه م اس ت. به منظور دستیابی به این هدف، از دو روش تحلیلی و آماری استفاده شده است: در رویکرد تحلیلی، برخی از مشکلات و الزامات بهبود منابع انسانی، بررسی و برخی از توصی هها و پیشنهادات اعلام شده است. در رویکرد آماری، نظ رسنجی انجام شده است، ابتدا پرسشنام های با دقت و با استفاده از نتایج رویکرد تحلیلی طراحی شده و پس از آن پرسشنام هها در میان افراد تشکی لدهنده جامعه آماری توزیع شد. پاس خها و داد هها دریافت شده و سازما ندهی شدند و تجزیه و تحلیل آماری بر روی نتایج انجام گرفته و در نهایت نتایج به دست آمده مورد بحث قرار گرفتند. اخیرا با توجه به پیچیدگی رو به رشد پروژ هها و مگا پروژ هها در انواع مختلف ساختارهای سازمانی، مدیریت منابع انسانی به میزان زیادی مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه، تلا شهای بسیار و تحقیقات ارزشمندی انجام شده و پروژ ههای تحقیقاتی فراوانی در حال انجام است. بهین هسازی مدیریت منابع انسانی، در سازما نهای پروژ همحو ر از دو جنبه علمی و صنعتی، بسیار سودمند است. سازما نهای پروژ همحو ر به طور متفاوتی نسبت به سازما نهای کلاسیک عم ل م یکنند، چرا که آ نها ساختار سازمانی خود را در قالبپروژ هها اتخا ذ م یکنند، به همین دلیل، رویکرد مدیریت منابع انسانی باید متناسب با این ساختار منحصر به فرد باشد. به علت تأثیر رو شهای مدیریت منابع انسانی بر کارمندان، روابط کاری، میزان اثربخشی و محیط کاری در سازما نهای پروژ همحو ر، بسیار حائز اهمیت که هم مدیران منابع انسانی و هم مدیران پروژ هها، شیو هها و فرایندهای خاصی را در زمینه مدیریت منابع انسانی اتخاذ کنند.