سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی ثانی خانی – دانشجوی دکتری منابع آب گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
محمدمهدی معیری – دانشجوی دکتری منابع آب
محمد فاضلی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب

چکیده:

استفاده از هیدروگراف واحد لحظه ای در مطالعات مرتبط با مهندسی آب بویژه تعیین رواناب سطحی در حوضه های آبریز دارای اهمیت فوق العاده ای می باشد دراین میان مدل مفهومی ناشی از مدلهای پرکاربرد جهت تعیین هیدروگراف واحد لحظه ای به شمار می رود استفاده دقیق تر از این مدل مستلزم تعیین ضرایب مدل ناش میب اشد که بسته به دقت بکاررفته نتایج متفاوتی حاصل می شود الگوریتم ژنتیک و روش گشتاورها از روشهای مرسوم جهت تخمین پارامترهای مدل ناش است دراین تحقیق مدل ناش برای یک رویدادمشاهداتی در حوضه ابریز کمانج مورد استفاده قرارگرفت و جهت تخمین پارامترها از دو روش مذکور استفاده گردید با مقایسه نتایج دو روش بهکارگرفته شده ضریب همبستگی و جذر میانگین مربعات خطا برای روش الگوریتم ژنتیک به ترتیب برابر ۰/۹۸ ، ۰/۷ و برای روش گشتاورها به ترتیب برابر ۰/۹۴ ، و ۱/۳ بدست امدند.