سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر سلیمی – شرکت مدیریت پروژ ههای نیروگاهی ایران ( مپنا) ، تهران
حسین آقامحمدی – شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، تهران

چکیده:

در این مقاله به منظور ارزیابی بهر هبرداری از سد و نیروگاه برق آبی، یک مدل بهین هسازی غیرخطی با دو تابع هدف؛ ماکزیمم شدن سود ناشی از تولید توان و مینیم شدن مصرف مخصوص آب معرفی شده است. روش جم عزنی وزنی برای تجمع توابع مذکور به کار گرفته شده است. فرآیند بهین هسازی به کمک الگوریتم برنامهریزی مربعی متوالی (Sequential Quadratic programming) که از روش نیوتن و شرایط Kune-Tuker استفاده م یکند، انجام م یشود. توان تولیدی نیروگاه با توجه به هیل دیاگرام توربین محاسبه م یگردد. همچنین تاثیر کاهش حجم مخزن در اثر رسوب نیز در مدل در نظر گرفته شده است. سد و نیروگاه برق آبی دز برای حل عددی مدل دینامیکی در یک دوره آماری ۴۰ ساله انتخاب شده است. نتایج مدل بهین هسازی در قالب انرژی تولیدی سالانه و حجم سرریز سد در مقایسه با داد ههای واقعی بهر هبرداری در مدت مورد نظر ارائه شده است. همچنین به منظور ارزیابی و مقایسه بهر هبرداری بهینه و واقعی، منحنی فرمان برای سه سال با آورد سالانه زیاد، متوسط و کم ارائه شده است. ضمن اینکه میزان سرریز انجام شده در سا لهای مختلف نشان م یدهد ظرفیت نیروگاه دز متناسب با آورد رودخانه طراحی نشده است که در این خصوص ظرفیت بهینه نیروگاه دز با استفاده از مدل دینامیکی ارائه شده است. حل مدل دینامیکی و بهین هسازی مربوط توسط نر مافزارMATLAB انجام شده است.