سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شادمان ویسی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید برومند نسب – استاد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
ایمان احمدیان فر – دانشجوی دکتری عمران آب دانشگاه شهید چمران اهواز
صباح محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

روشهای مختلف بهینه سازی منابع آب جهت یافتن راهی که بتوان نسبت سود به هزینه را به بالاترین مقدار ممکن رساند، مورد استفاده قرار می گیرند. اخیرا الگوریتمهای برگرفته از سیستمهای بیولوژیکی و تصادفی در مسائل بهینه سازی به طور گستر دهای مورد استفاده واقع شدهاند یکی از مهمترین این الگوریتمها, الگوریتم ژنتیک میباشد. الگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی عملکرد مخزن چند منظوره سد جره در رامهرمزبه ازای احتمالات مختلف مقدار ورودی به سد بکار رفته است. نتایج بدست آمده از مدل نشان میدهد که الگوریتم ژنتیک در اغلب موارد دارای قابلیت اعتماد بوده و از لحاظ پیچیدگی محاسبات بسیار سادهتر به نقطه بهینه دست یافته است.