سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالصالح رستم زاده – دانشجویکارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
غلامرضا کمالی – مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

میخکوبی خاک یکی از روشهای پایدارسازی شیب ها و گودبرداری ها است که به دلیل انعطاف پذیری سرعت و سهولت اجرا و نیز اقتصادی بودن نسبت به دیگر سیستمهای متداول طراحی که عموما در اروپا و آمریکا مورد استفاده قرار میگیرند دراین تحقیق با استفاده ازنرم افزار plaxis v8.2 و به روش اجزا محدود بررسی عددی پایداری شیب ها و گودها انجام شده است محاسبات نشان میدهد که زاویه بهینه قرارگیری میخ ها در پایداری شیب به نوع خاک مقدار سربار و فاصله سربار از برشیب وابسته نیست بلکه این زاویه به هندسه ی شیب وابسته است به گونه ای که زاویه بهینه میخ کوبی با ارتفاع شیب و زاویه سطح بالای شیب رابطه مستقیم دارد همچنین زاویه بهینه میخ کوبی با زاویه شیب رابطه معکوس دارد یعنی با افزایش زاویه شیب زاویه بهینه میخ کوبی کاهش می یابد جریان آب ضریب اطمینان را به مقدار زیادی کاهش میدهد ولی روی موقعیت بهینه قرار گیری میخ ها تاثیر چندانی ندارد.