سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید صالحی پور باورصاد – کارشناس مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
سالم بعونی – استادیار گروه مکانیک دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

با توجه به اهمیت و کاربرد مبدل های حرارتی در صنعت، یافتن شرایط بهینه با بالاترین راندمان برای این قبیل مبدل ها امری ضروری به نظر می رسد. از این رو هدف از این تحقیق، بررسی و بهینه سازی یک مبدل حرارتی پوسته و لوله می باشد. برای این منظور تغییرات چهار پارامتر موثر بر سه تابع هدف حرارت مبادله شده، افت فشار و هزینه به کمک نرم افزار Aspen B-Jac که یکی از معتبرترین نرم افزارها در زمینه مبدل های حرارتی می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای مطالعه شده شامل تغییر آرایش لوله ها، تغییر فاصله بفل ها، تغییر درصد برش بفل ها و تغییر نوع مبدل پوسته لوله می باشند. پس از آن با استفاده از داده های بدست آمده از نرم افزار، نمودار مربوط به تغییرات هر یک از پارامترها بر اساس توابع هدف تعریف شده بطور جداگانه رسم شد. سپس بر اساس نمودارهای رسم شده و از طریق مقدارهای مجاز موجود در استاندارد TEMA و همچنین مقادیر تجربی بکار رفته در مطالعات پیشین به تحلیل اثرات ناشی از تغییر پارامترها بر توابع هدف پرداخته شد. در نهایت با استفاده از نتایج بدست آمده، چهار طرح بهینه برای نمونه مبدل مورد بررسی ارائه گشت که هر یک از این طرح ها بسته به شرایط موجود در واحد مربوطه و نیز میزان هزینه سرمایه گذاری قابل استفاده می باشد.