سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرمین افروغ – دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت، دانشگاه صنعت نفت – دانشکده نفت اهواز

چکیده:

گاز حل شده در نفت خروجی از چاهها باید جداسازی شود تا شرایط سیال با محدودیتهای عملیاتی در خطوط لوله، نگهداری و مخازن ذخیره- سازی سازگار شود. این جداسازی معمولا طی چند مرحله در تفکیکگرهای نفتوگاز صورت میگیرد. تعیین تعداد مراحل و فشار عملیاتی آنها نقش تعیینکنندهای در میزان نفت تولیدی خواهد داشت . از اینرو باید با انجام بررسی های اقتصادی تعداد و فشار بهینه تفکیک گرها را محاسبه نمود. در این مطالعه نرمافزاری برای بهینهسازی تعداد و فشار تفکیکگرهای نفتوگاز با الگوریتم ژنتیک تهیه شده است. استفاده از این نرمافزار دقت و سرعت بیشتر در انجام محاسبات را درپی خواهد داشت.