سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدانور پارسایی – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
عادل احمدی زنوز –
بابک قنبرزاده –
علی ایاسه –

چکیده:

روش سطح پاسخ جهت بررسی و مدلاسیون اثر ۳ فاکتور آسپارتام – پکتین کم آستر وکلسیم برروی پذیرش کلی مربای آلبالوی کم کالری بکارگرفته شد نتایج نشان داد که تطابق مدل معنی دار P=0/002 و ارتباط بین مقادیر حقیقی و تطبیقی رضایت بخش بود R2=0/923,R2=0/972 تنظیم شده همچنین مدل عدم تطابق معنی داری ارایه نکرد p=0/201 پکتین اثر مستقیم و معنی دایر برپذیرش کلی نمونه ها داشت که می توان علت آن را تاثیر افزایش سطح پکتین برافزایش قوام نمونه ها دانست درحالیکه تاثیر کلسیم و آسپارتام برپذیرش کلی نمونه ها معنی دار نبود P<0/05 فرمولاسیون بهینه شده مربای آلبالو حاوی ۳۷ کالری غذایی بهازای هر ۳۰ گرم بود و میتوان برچسب کم کالری را برروی ظرف ان الصاق نمود.