سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میکائیل عیسی خانی زکریا – کارشناس ارشد مهندسی متالورژی و مواد، گرایش خوردگی و حفاظت از مواد.
سعید رضااله کرم – استاد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه
حسن علی رمضانی ورزنه – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکد

چکیده:

اخیراً استفاده از پوششهای کامپوزیتی سرب- اکسید کبالت به منظور افزایش طول عمر آندهای سربی مورد استفاده درفرایند الکترووینینگ مس و بهبود عملکرد آنها از نظر الکتروشیمیایی، مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش طراحی آزمایش فاکتوریل کلیGeneral factorial) میزان تأثیر پارامترهای رسوب دهی الکتریکی پالسی بر روی محتوای کبالت و مورفولوژی پوششهای کامپوزیتی سرب- اکسید کبالت بررسی شد. بدین منظور پارامتر سیکل کاری به صورت مجزا و پارامترهای دانسیته جریان اعمالی و فرکانس برای طراحی آزمایش انتخاب شدند. مقدار پارامترسیکل کاری در سه سطح۱۰,۵۰ % و ۹۰ %)، دانسیته جریان در پنج سطحmA/cm2 400 و ۲۰۰ ،۵۰ ،۱۰۰ ۲۵و فرکانس در چهار سطح۱۰۰۰,۱۰۰,۱۰Hz) تغیر داده شد. به منظور بررسی ترکیب شیمیایی و مورفولوژی پوششها از میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM) مجهز به آنالیزور طیف نگار توزیع انرژیEDS) استفاده شد.