سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصیب فعله کری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگ
رضا امیری چایجان – استادیار مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه بو
جعفر امیری پریان – استادیار مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه بو

چکیده:

موسیر (Allium hiertifolium) گیاهی چند ساله و پیاز دار از خانواده الیاسه می باشد. این گیاه بومی ایران بوده و به صورت خودرودر مراتع مرتفع می رویدو موسیر جز گیاهان دارویی مهم بوده و برای کاهش فشار خون استفاده می شود. در این مطالعه سینتیک خشک کردن ورقه های موسیر در خشک کن بستر سیال آزمایشگاهی با توجه به میزان ضریب پخش (انتشار) موثر ، چروکیدگی و انرژی ویژه مصرفی، بااستفاده از روش سطح پاسخ بهینه سازی شد. ازمایش ها در سه سطح دمایی ۴۰ و ۵۵ و ۷۰ درجه سانتی گراد، سه سطح سرعت ۰/۵ و ۱/۵ و ۲/۵ m/s و ضخامت ورقه ۲ و ۴ و ۶ mm میلی متر در دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینای همدان در ایز ۹۰ ارجرا شدندو ضریب پخش و انرژی ویژه مصرفی با افزایش سرعت و دمای هوای ورودی افزایش یافتند. دما . سرعت هوای وروردی بر چروکیدگی تاثیر معنی داری نداشتند. با افزایش ضخامت، چروکیدگی افزایش یافت. با توجه به بیشترین ضریب پخش و انرژی فعال سازی و کمترین چروکیدگی، دمای ۷۰ در جه سانتیگراد ، ضخامت ۳/۳۵ mm و سرعت هوای ۱/۷۵m/s به عنوان نقطه بهینه فرآیند پیشنهاد شد.