سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ناهید مصلحی بجستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد مشهد
محمدرضا داعی بجستانی – دبیر شیمی ، شهرستان بجستان
مهرداد لاهوتی – استاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

کروم یک عنصر غذایی میکرو برای انسان به شمار می رود و بیرای متابولیسم کربوهیدرات ها و لیپیدها دربدن ضروری است . از جمله راه های مبارزه با کمبود کروم استفاده از گیاهانی است که کروم را دربافت های خود ذخیره می کننداما از آنجا که کروم یکی از عناصر سنگین می باشد بر روی فرایندهای متابولیکی و فیزیولوژیکی گیاه اثر می گذارد. در پژوهش حاضر نشاء های سیب زمینی با غلظت های مختلف ۱۲/۵و۱۰-۷/۵-۵-۴-۳-۲-۱-۰/۵mgl-1,cr3+ تیمارشدند و پس از ۶ هفته تیمار میزان کلروفیل تام ، a ، b و پرولین برگ ها مورد سنج قرار گرفت تحلیل آماری داده ها و مقایسه میانگین ها در سطحp<0/05 انجام شد نتایج نشیان داد در تیمارهیای + ۳ Cr -1 mgL 1 ≥ مییزان کلروفییل aکاهش یافت