سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرزو رنجبر – دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناور
داود بی ریا – عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوریهای نوین، دانش

چکیده:

تمیز کردن مخازن ذخیره نفت از رسوبات نفتی، یکی از چالشهای عمومی در صنایع نفت میباشدد . بد عنوان یک راه حل میتوان ب کاربرد میکروارگانیسمهای مناسب و متابولیتهای آنها اشداره کدرد . در پژوهش حاضرنمون لجن نفتی از مخازن پالایشگاه کرمانشاه تهی شدند و در ظدرو آزمایشگاهی تثبیت گردیدند . محیط کشت حاوی نمکهای معدنی بوشنل-هاس ب فلاسکها افزوده گردید و از مجموع ۶ نمون باکتری که همگیاز خاکهای آلوده نفتی جدا شده بودند، تلقیح صورت گرفت. این باکتریها قابلیت بالایی را در تجزیه زیستی هیدروکربنها و تولید بیوسورفکتانت نشان داده بودند. چندین شرای عملیاتی مانندد سدرعت همزدن، نسبتباکتری تلقیح شده ب وزن رسوب و زمان انکوباسیون، با روش روی سطح پاسد ، باک -بدنکن ، بهین سازی گردید. نتایج نشان داد ک مجموع میکروبی مورد استفاده در شرایط بهین ، ب طور کامل رسوب نفتی را از کف فلاسک جدا میکند و حداقل کاهش وزن رسوب معادل ۱۱ درصد وزن اولی مشاهده میشود. جدا شدن لجن از کف فلاسکها با توج ب اثر هم زمان بیوسورفکتانت تولید شده وتجزیه زیستی ه یدروکربن ها، در رسوب، توریح داده میشود