سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حیدر دشتی ناصرآبادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
روح الله همتیان پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت و ساخت

چکیده:

پروژه های راهسازی بهدلیل حجم بسیاربالای منابع درگیر و مرتبط با پروژه از اهمیت ویژه ای برخوردار است خصوصا اینکه کمبود منابع مالی جهت توسعه راه ها باعث گسترش استفاده ازروش B.O.T دراین بخش شده است و پروژه های B.O.T نیز حساسیت ها و پیچیدگی ها خاص خود را دارند این تحقیق ضمن معرفی کامل روش B.O.T و فرایندمدیریت ریسک به پیاده سازی و بکارگیری این فراینددرپروژه های راهسازی درمحیط ایران می پردازد دراینت حقیق باتوجه به گامهای اصلی فرایندمدیری ت ریسک با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و تلفیق آن با پیمایش میدانی ریسکهای این نوع پروژه ها شناسایی شده اند سپس ریسک های شناسایی شده بصورت کیفی و با استفاده از جمع آوری آرای خبرگان تحلیل و ارزیابی شده و اولویت بندی شده اند درانتهای نیز براسا سماهیت و درجه اهمیت ریسک ها پاسخ مناسب برای هرریسک ارایه شده است.