سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا صبوری – کا رشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، مدیر فرآوری مجتمع معادن مس تکنار
شهرام شیبانی – م شاور معدنی مجتمع معادن مس تکنار
امید علیمحمدی – کا رشناس استخراج، مدیر مجتمع معادن مس تکنار

چکیده:

این تحقیق به منظور بهینه سازی عملکرد کانالهای سمنتاسیون واحد لیچینگ معدن مس تکنار انجام گردید پارامترهای تاثیر گذار و قابل کنترل در فرآیند سمنتاسیون مانندPH سطح آهن، غلظت مس محلول، و زمان ماند دراین بررسی مورد مطالعه قرار گرفته و با استفاده از روش طراحی آزمایش ) روش تاگوچی( حالت بهینه برای دستیابی به حداکثر بازیابی تعیین گردید. ابتدا با انجام آزمایش مقدماتی و ثابت نمودن دیگر پارامترهاPH بهینه به دست آمد.سپس با ثابت نمودنPHدر عدد بهینه ۶ و طراحی آزمایش، آزمایشهای ۱ گانه پیشنهادی نرم افزار ۴ Quakitek انجام شده و در نهایت بیشترین بازیابی مس در شرایط زمان ماند ۶۵ ساعت، غلظت محلول ۹/۵گرم بر لیتر، و سطح آهن ۹۵۵ سانتی متر مربع حاصل گردید. همچنین مشخص گردید پارامترهای تاثیر گذار به ترتیب اهمیت عبارتند اززمان ماند، سطح آهن، غلظت مس محلول و PH