سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی ارجمند – مهندسی شیمی -‐دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمدرضا فاضلی – آزمایشگاه تحقیقات پروبیوتیک، گروه کنترل غذا و دارو، دانشکده داروسازی
زهرا شکری –

چکیده:

فرآیند خشک کردن پاششی محصولات پروبیوتیک به منظور تولید پودری با کیفیت مطلوب و محتوی مقادیر بالایی از باکتریهای پروبیوتیک به کار می رود . .هر چند دماهای بالا باعث کاهش رطوبت محصول و در نتیجه پایدا ری و ماندگاری بیشتر آنخواهند شد، اما از طرفی این امر به کاهش درصد زنده ماندن باکتری ها نیز منجر می شود .هدف از این تحقیق، تعیین شرایط بهینه ای برای فرآیند خشک کردن پاششی سوسپانسیون است Bifidobacterium bifidum. بهینه سازی با استفاده از نرم افزار ۷٫۰٫۰ design Expert (DX) Software (State-Ease Inc.,version و با به کارگیری روش Central composite design و با در نظر گرفتن سه فاکتور دمای هوای ورودی، فشار هوا و مقدار مالتودکسترین مورد استفاده در سوسپانسیون به عنوان پارامترهای اصلی، همچنین درصد زنده ماندن و رطوبت پودر حاصله به عنوان B.bifidum پاسخهای موردنظر انجام پذیرفت. از نقطه نظر آماری، در شرایط بهینه برای رسیدن به حداکثر درصد زنده ماندن و حداقل مقدار رطوبت در پودر محصول، مقادیرفاکتورهای اصلی به صورت زیر گزارش شدند: ورودی هوای دمای = C هوا فشار bar = 103/ ° ۱۵ مالتودکسترین مقدار ؛ ۱۵/۰۰gr = 400.