سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه کریمی –
شاهین رفیعی –
سیدمحمدتقی غریب زاهدی –

چکیده:

خشک کردن فرایند کاهش رطوبت در اثر انتقال جرم و حرارت همزمان است درطی این فرایند ضمن افزایش صرفه جویی درهزینه های حمل و نقل و نگهداری وزن محصول کاهش یافته و عمر نگهداری آن افزایش می یابد دراینتحقیق توانایی تخمین روش سطح پاسخ و بهینه کردن مطلوبیت درخشک کردن گیاه آرتمیسیا آبسینتوم مورد بررسی قرارگرفت و تاثیرات زمان دما و سرعت هوای خشک شدن برمحتوای رطوبتی ونرخ خشکشدن بازده انرژی و بازده اکسرژی به روش سطح پاسخ بصورت توابع درجه دوم مدل شد بیشترین مطلوبیت به مقدار ۰/۷۹ به منظور کمینه کردن محتوای رطوبتی بازده انرژی و بازده اکسرژی و بیشینه کردننرخ خشک شدن حاصل شد مطلوبیت دردمای هوا ۵۴/۶ درجه سانتی گراد و سرعت هوای ۱/۳۰ متربرثانیه و زمان خشک شدن ۴/۵ ساعت بهدست آمد.