سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

زهرا عرب کنگان – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی وابسته به نان قدس رضوی P – دانشگاه جامع علم
محمدرضا سعیدی اصل – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
محمد آرمین – استادیار گروه کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

چکیده:

هدف این پژوهش، بهینه سازی شرایط استخراج ترکیبات فنولیک از عصاره متانولی گیاه گزنه از طریق آزمون روش شناسی سطح پاسخمیباشد طرحBox-Behnken برای بررسی اثر ۳ فاکتور ( نسبت حلال به نمونه ، دما و زمان ) و هر کدام در سه سطح انتخاب شد که ۳ سطح شامل : نسبت حلال به نمونه ۵۰ ، ۱ : ۳۵ ، ۱ :۲۰ دما ۲۰ و ۳۵و۵۰ و زمان ۲۰و۴۰و۶۰ بودند طبق این پژوهش در۱۷ آزمون انجام شد.برای تعیین مقدارکل ترکیبات فنولیک ازآزمون فولین سیوکالتیو استفاده شد شرایط بهینه که دارای بیشترین مقدار ترکیبات فنولیک باشد به این ترتیب بدست آمد: دما۴۹/۴۶ زمان ۲۸/۸۲ دقیقه نسبت حلال به نمونه ۲۱/۰۶ به دست آمد که تحت این شرایط میزان ترکیبات فنولیک ۴۲۵/۴۱۳ میلی گرم برگرم اندازه گیری شد.