سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن مختاریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
مسعود شفافی زنوزیان –
فاطمه کوشکی –

چکیده:

دراین تحقیق بهینه سازی فرایند آبگیری اسمزی کدوی حلوایی توسط روشسطح پاسخ انجام گرفت اثرات سه فاکتور دمای محلول مدتزمان تماس محصول و محلول اسمزی و غلظت محلول اسمزی با کمک طرح مربع مرکزی برروی پارامترهای کاهش آب جذب مواد جامد و نسبت کاهش آب به جذب مواد جامدبررسی گردید بررسی نتایج نشان داد شرایط بهینه برای فرایند آبگیری اسمزی زمانی ایجاد می شود که دمای محلول اسمزی ۵ درجه سانتی گراد مدت زمان تماس محصول و محلول اسمزی ۱۷۹/۹ دقیقه و غلظت محلول اسمزی ساکارز ۵۰ درصد +نمک طعام ۱۵% باشد درشرایط بهینه شاخصهای کاهش آب درصدجذب مواد جامد و نسبت کاهش آب به درصد جذب مواد جامد به ترتیب ۷۰/۱۰ گرم درهر ۱۰۰ گرم نمونه ۱۰/۴۶ گرمدرهر ۱۰۰ گرم نمونه و ۶/۸۶ محاسبه گردید.