سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم هادی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، گروه علوم باغبانی
مهرزاد هنرور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان، گروه علوم باغبانی
رامین بابادائی سامانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان، گروه علوم باغبانی

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثر برخی تیمارهای شیمیایی نظیر نانو نقره و تنظیم کننده رشد روی طول عمر و کیفیت پس از برداشت گل های شاخه بریده لیسیانتوس آبی تیره انجام شد. آزمایش ها به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد و صفات کمی و کیفی مؤثر در عمر پس از برداشت گل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تیمار ترکیبی ساکاروز و بنزیل آدنین بیشترین طول عمر گل ( ۱۴ روز) و تیمار ترکیبی بنزیل آدنین و نانونقره در بهبود مواد جامد محلول و قطر گل (۴/۸ سانتی متر) بیشترین تاثیر داشتند. ساکاروز نیز بیشترین درصد باز شدن گل ها را باعث شد.