سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کامران سالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دان
رضا امیری چایجان – استادیار مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سی
جواد خزائی – دانشیار مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سی
جعفر امیری پریان – استادیار مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سی

چکیده:

استان کرمانشاه مهمترین تولید کننده نخود در ایران است . در این تحقیق با ساخت یک کوبنده دندانه میخی، اثرات پارامترهای ماشن مانند سرعت کوبنده ( ۹ و ۱۲ و ۱۵ متر بر ثانیه)، فاصله بین کوبنده و ضد کوبنده ( ۱۲ و ۱۴ و ۱۶ میلی متر)، نرخ تغذیه محصول به داخل کوبنده ( ۸۰ و ۱۶۰ و ۲۴۰ کیلوگرم در ساعت) و همچنین اثر رطوبت محصول بر مبنای تر ( ۵ و ۱۰و ۱۵%) بر درصد شکست دانه، درصد جوانه زنی دانه های کوبیده شده و درصد بازده کوبش نخود مطالعه شد. نقشه ازمایش ها برای بهینه سازی با استفاده از روش سطح پاسخ و در قالب طرح مرکب مرکزی آماده شد. همه متغیرهای مستقل تاثیر معنی داری بر متغیرهای پاسخ نشان دادند. سرعت سیلندر و رطوبت محصول، به ترتیب بیشترین تاثیر را بر روی متغیرها داشتند. با افزایش سرعت سیلندر در محدوده ۹ تا ۱۵ متر بر ثانیه ، صدمات دانه از ۴/۹۸ به ۴۷/۹۸%، بازده کوبش از ۹۶/۸۱ به ۹۹/۶۹% افزایش یافتند و درصد جوانه زنی از ۸۵/۷۵ به ۵۵/۹۸% کاهش یافت. نقاط بهینه در سرعت سیلندر ۱۰/۶۳ متر بر ثانیه، فاصله بین کوبنده و ضد کوبنده ۱۳/۷۴ میلی متر، نرخ تغذیه ۲۴۰ کیلوگرم در ساعت و رطوبت محصول ۱۲% ( بر مبنای تر) تعیین شد. مقادیر متغیرهای وابسته درصد شکست، بازده کوبش درصد جوانه زنی در شرایط بهینه ، به ترتیب برابر با ۳% و ۹۸/۳% و ۸۴/۲۹% بدست آمد.