سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرعباس باباصفری – شرکت مهندسین مشاور صحراکاو، تهران
عباس صمدیان –
پرشین موسوی –
حوریه کاتبی –

چکیده:

امروزه رو شهای متعدد ژئوفیزیکی جهت مطالعه منطقه از نظر زمی نشناسی و تکتونیکی به کار برده م یشوند تا احداث تونل باریسک کمتری صورت پذیرد. از مهمترین این رو شها جهت پی جویی اهداف عمیق م یتوان به رو شهای لرز هنگاری انعکاسی CSAMT توموگرافی مقاومت الکتریکی، توموگرافی درون چاهیIP گرانی سنجی اشاره کرد. ضمن اینکه جهت پی جویی اهداف ک معمق از رو شهای لرز هنگاری انکساری GPR ، REMI ، MASW استفاده م یشود. در تمامی رو شها سعی بر این است که مسیر احداث تونل از نظر وضعیت گس لها و ریزگسل هها، حفر هها و سطح آب زیرزمینی مورد مطالعه قراربگیرد. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از رو شهای پرتویابی لرز های، طراحی عملیات لرز هنگاری دو بعدی انعکاسی به صورت بهینه صورت پذیرد و پارامترهای طراحی محاسبه شوند. در این راستا سعی م یشود که مدل زمی نشناسی بر اساسمقطع مربوطه و با مقیاس مورد نظر در یک نر مافزار طراحی لرز های وارد شود و ویژگ یهای لای هها بر اساس داد ههای گمان ههایاکتشافی لحاظ شوند، سپس به صورت فرضی در نقاط مختلف مقطع و در سطح انفجار صورت م یپذیرد و امواج صوتی به صورت پرتوهای لرز های مسیرهای مختلفی را تصویر م یکنند تا به سطح برسند. مسیر پرتوها به عواملی مختلفی چون مقاومتصوتی لای هها، تکتونیک منطقه، قانون اسنل و قوانین جذب و عبور و بازتاب و پراش امواج صوتی وابسته است. زوایای بازیاباز لای ههای مختلف تعیین کننده حداکثر دور افت ( در عملیات دو بعدی و سه بعدی) و حاشیه کوچ موج ( در عملیات سه بعدی) هستند. همچنین قدرت تفکیک قائم و افقی لای هها متأثر از پهنای باند فرکانسی و زوایای بازیاب متغیر است.