سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا حبیبی – استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان
یاسر نامدار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان

چکیده:

امروزه صرفهجویی و استفاده بهینه از انرژی و مواد در مهندسی عمران و صنعت ساختمان از اهمیت ویژهای برخوردار است. هدف از بهینهسازی، بکارگیری حداقل مصالح و نیروی انسانی و زمان اجرا در هنگام ساخت میباشد. با توجه به اینکه نوع اتصالات پای ستونها در قابهای فولادی می – تواند از عوامل مهم و تاثیرگذار بر اقتصادی بودن طرح باشد، در این تحقیق، طراحی بهینه قابهای فولادی با لحاظ نمودن هزینه سازه (تیر، ستون و مهاربند) و هزینه اجرای اتصالات کف ستونها به طور همزمان مورد توجه قرار میگیرد. به این منظور مدل بهینهسازی طراحی سازه فولادی بههمراه اتصالات پای ستونها در دو حالت اتصال مفصلی و گیردار، ایجاد میشود. متغیرهای طراحی، سطح مقطع اعضا و ابعاد صفحه ستونها در نظر گرفته میشوند. تابع هدف هزینه سازه با اتصالات صفحه ستونها میباشد که باید حداقل گردد. قیود طراحی که شامل محدودیتهای طراحی اعضای سازه و صفحه ستونها میباشد، بر اساس آییننامهAISCو با روش تنش مجازASD تعریف میشوند. پس از بدست آمدن مدل بهینهسازی، از الگوریتم برنامهریزی درجه دو متوالیSQP) برای یافتن طرح بهین استفاده میگردد. نتایج حاصله نشان میدهد که روش پیشنهادی تحقیق، توانایی بهینهسازی طراحی قاب فولادی و طراحی اتصالات صفحه ستون را بطور همزمان دارد