سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا مدهوشی مزرعی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه فردوسی مشهد
کاظم اله اسماعیلی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
سعید رضا خداشناس – دانشیارگروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یکی از روش هایی که برای طراحی بهینه شبکه فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد روش الگوریتم ژنتیک است که نتایج آن می تواند مبنای مقایسه برای سایر روش ها قرار گیرد. با فرض بر آن که شبکه عصبی می تواند به عنوان ابزاری مناسب برای طراحی شبکه فاضلاب استفاده شود، یک مدل شبکه عصبی بر اساس نتایج الگوریتم ژنتیک تهیه شده و سپس نتایج آن با روش الگوریتم ژنتیک مقایسه شد. نتایج نشان داد که مدل شبکه عصبی مصنوعی پیش بینی خوبی را در مقایسه با الگوریتم ژنتیک بر اساس اطلاعات ورودی مشخص شامل دبی لوله، طول لوله و تراز زمین در برآورد قطر لوله ارائه داده است RMSE در مرحله تست ۰/۰۶ درصد است که این مقدار خوبی در پیش گویی شبکه عصبی مصنوعی می باشد. همچنین مدل شبکه مصنوعی که با داده های بهینه آموزش دیده شده است با ۴۴ درصد خطا خروجی نرم افزار SEWERCAD را می دهد که این نرم افزار امروزه در طراحی شبکه فاضلاب استفاده می شود.