سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محتشم محبی – استادیاردانشگاه محقق اردبیلی
کاظم شاکری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
سولماز مرادپور – کارشناس ارشد مهندسی زلزله

چکیده:

اکثر مطالعات قبلی درمورد کاربرد سیستم جرم میراگر تنظیم شده فعال ATMD مربوط به سازه های با رفتارخطی بوده که درطراحی سیستم کنترل فعال ماتریسهای وزنی تابع عملکرد براساس سعی و خطا یا فرضیات ساده کننده تعیین گردیده است دراین مقاله به طراحی جرم میراگر فعال AMD برای بهبود رفتارلرزه ای سازه های غیرخطی پرداخته شده که برای افزایش کارایی و طراحی بهینه AMD روشی مبتنی بربهینه سازی برای تعیین ماتریسهای وزنی ارایه شده است جهت بررسی کارایی روش پیشنهادی برای قاب ۸ طبقه برشی با رفتارغیرخطی از نوع دوخطی هیسترسیس تحت اثر زلزله سیستم کنترل فعال با استفاده از الگوریتم کنترل بهینه آنی غیرخطی طراحی گردیده است که جهت بهینه سازی طراحی از الگوریتم ژنتیک استفاده گردیده است.