سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نبی اله ادیبی – دانشجوی دکتری مهندسی استخراج معدن، دانشگاه امیرکبیر،دانشکده مهندس
مجید عطایی پور – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن،

چکیده:

در حال حاضر هیچ روش جامعی که منجر به حل دقیق مسئله طراحی بهینه معادن زیرزمینی گردد وجود ندارد. این امر به دلیل تنوع روشهای استخراجی، پیچیدگی روشها و متفاوتبودن محدودیتهای هر روش است. لذا مسئله بهینه سازی طراحیمعادن زیرزمینی به یک سری مسائل کوچکترخرد شده و بهینهسازی این مسئلههای کوچکتر انجام می شود. سه حوزه اصلی این زمینه، بهینهسازی محدوده کارگاهها، بهینهسازی برنامهریزی تولید و بهینهسازی بازکنندهها میباشد. بازکنندههای معادنزیرزمینی نیاز به سرمایهگذاری کلان داشته و از اینرو اثر مهمی بر اقتصاد معدن دارند. اگر طراحی این بازکنندهها طوریصورت پذیرد که با توجه به طول آنها هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی معدن حداقل گردد، گام مهمی در اقتصادیتر شدن معدن برداشته خواهد شد. از سویی باید در طراحی مذکور محدودیتهای عملیاتی نیز مد نظر قرار داد. در این مقاله تحقیقاتصورت گرفته در این زمینه و ابزارها و الگوریتمهای استفاده شده مرور می گردد و به قابلیتها و نقاط ضعف و قوت هر یک از آنها اشاره خواهد شد