سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیرحسین سعادت – دانشجوی کارشناسی ارشد گاز، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه شی
سونا رئیسی – دانشیار ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه شیراز
محمود مشفقیان – استاد تمام ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه شیر

چکیده:

بعلت آنکه ترکیبات حاوی گوگرد از لحاظ ساختار مولکولی با ترکیبات هیدروکربنی تفاوت دارند، معمولا شبیه سازهای فرایندی برای پیش بینی داده های تعادلی دقت خوبی ندارند و نتایج آنها نیز یکسان نیست. در اینپژوهش، ابتدا با بررسی دقیق چند سری داده های تعادلی آزمایشگاهی در دماهای مختلف، با استفاده از دو روش برازش داده ها و روش سهم گروه مقادیر ضرایب برهم کنش برای هر دوجزء مشخص شده است. سپس با استفاده از این مقادیر، برای معادله حالتPRبا محاسبات جداسازی آنی داده های تعادلی پیش بینی شده و میزان خطای آن نسبت به داده های آزمایشگاهی محاسبه گردید. در مرحله بعد با ضرایب برهم کنش پیشفرض نرم افزارHysysنیز مقادیر تعادلی پیش بینی شده و با داده های آزمایشگاهی مقایسه گردید. نتایج بدست آمده نشان دهنده خطای زیاد پیش بینی با ضرایب پیش فرض نرم افزار و غیر قابل اطمینان بودن آنها می باشد. همچنین نشان می دهد روش سهم گروه روشی قابل اطمینان برای محاسبه ضرایب برهم کنش دوجزیی می باشد