سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیده مریم حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
احمد امیری –
مهدی شنبدی – دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی عزیزی –

چکیده:

باتوجه به اثرات نامطلوب سولفید هیدروژن برمحیط زیست و تجهیزات خطوط انتقال فرایندهای مختلفی برای بازیافت گوگرد از سولفید هیدروژن صورت میگیرد که عمدتا از فرایند کلاوس اصلاح شده برای بازیافت گوگرد استفاده می شود دراین مقاله برای شبیه سازی فرایند بازیافت گوگرد شبیه سازTSWEET مورد استفاده قرارگرفته است اثرغلظت H2S نسبت CO2 / H2S و نسبت جریانهای گاز اسیدی ورودی به کوره از جداساز گازهای اسیدی درغلظت های مختلف اکسیژن برروی دمای کوره واکنش و میزان بازیافت گوگرد موردبررسی قرارگرفته است باتوجه به مطالعات صورت گرفته زمانی که نسبت جریانهای گاز اسیدی حاصل ا زجداساز گازهای اسیدی افزایش یابد دمای کوره واکنش درتمامی غلظت های اکسیژن ابتدا تا ماکزیمم مقدار خود افزایش و سپس کاهش می یابد و درشرایطی که غلظت H2S و نسبت CO2 / H2S افزایش می یابد سیرصعودی دمای کوره واکنش مشاهده می گردد.