سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا روح الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه بیرجند
علی شهیدی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
بهروز اعتباری – کارشناس ارشد شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
ابوالفضل اکبرپور – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند

چکیده:

توسعه فعالیت های اقتصادی و روند رو به رشد جمعیت کشور منابع آب قابل دسترس را با محدودیت های جدی از نظر کمی و کیفی مواجه کرده است به این ترتیب لزوم مطالعات علمی اصولی و هدفمند منابع آب زیرزمینی به منظور مدیریت صحیح این منابع ضرورت پیدا م یکند توسعه مناسب و بهره برداری بهینه از منابع آب زیرزمینی بستگی به صحت تعیین پارامترهای هیدرولیکی ابخوان دارد یکی ازاین پارامترها قابلیت انتقال آبخوان می باشد دراین تحقیق ابتدا به استفاده از پارامترهای کیفی آب و نتایج حاصل از ازمایش پمپاژ چاه های اکتشافی منطقه مورد مطالعه معادله ای برای تعیین مستقیم قابلیت انتقال از پارامترهای کیفی منتخب ارائه شده و سپس با استفاده از تابع هدف NASH ضرایب معادله بمنظور بالا بردن دقت مدلسازی بهینه شدند نتایج حاکی از کارایی بالای معادله بدست امده برای پیش بینی قابلیت انتقال در دشتهای مورد مطالعه می باشد.