سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رقیه ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود
غلامحسین کرمی – دکترای هیدروژئولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
فرامرز دولتی ارده جانی – دکترای هیدروژئولوژی زیست محیطی
حسین حسینی – کارشناس ارشد پترولوژی

چکیده:

یکی از روشهای ارزان و سریع د رمطالعه منابع آب زیرزمینی استفاده از مدلهای رایانه ای است در این تحقیق مدلسازی جریان آب زیرزمینی برای یک دوره یکساله سال آبی ۸۶-۸۵ با استفاده از نرم افزار GMS6.0 انجام شد و ضرایب هیدرودینامیکی ابخوان دشت شاهرود تصحیح گردید پارامتر هدایت هیدرولیکی که توسط تعداد محدود ازمایش پمپاژ تهیه شده بود به کمک شبیه سازی در حال پایدار تصحیح گردی و سپس با ثابت در نظر گرفتن پارامترهای بهینه شده در مرحله پایدرا مدل در حالت ناپایدار واسنجی گردید و پارامتر آبدهی ویژه که توسط بررسی لاگ چاهها تهیه شد ه در شرایط ناپایدار بهینه گردید.