سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهران پورقلی – دانشجوی دکتری سازه های هیدرولیکی
رضا تاری نژاد – استادیار – گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
مهدی ضرغامی – دانشیار – گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده:

امروزه با پیشرفت علوم رایانه ای روشهای بهینه سازی خطی وغیرخطی پیشرفت چشم گیری داشته اند. اما بکاربردن این روشها برای بهینه سازی سازه های بزرگ مشکل وگاهاً غیر ممکن است. برای حل این مشکل روشهای تکامل تدریجی می تواند یک راه حل مناسب باشد. دراین میان روشژنتیک از قابلیت همگرائی بالائی برخوردار است. برای بررسی قابلیتهای روشهای فوق مخزن هوائی ذخیره آب نوع اینتز که باتوجه به حجم زیادازنظر اقتصادی بهینه سازی درآن مهم است، انتخاب شده است. بعنوان مثال عددی، مخزن هوائی نوع اینتز با ظرفیت ۰۵۸ متر مکعب ابتداً با توصیه هایآئین نامه IS:3370 هندوستان طرح وسپس با الگوریتم ژنتیک بهینه سازی شده ونتایج آن با روش تقریب غیرخطی متوالی SQP که حل تقریبی روش لاگرانژ در بهینه سازی می باشد، مقایسه می شود. در این پژوهش در روش SQP مشتقات تابع هدف نسبت به قیود، باتفاضلات پیشرو تقریبزده شده است. در مسئله بهینه سازی، تابع هزینه شامل حجم بتن ریزی وسطح قالب بندی وقیود بهینه سازی شامل قیود پایداری هندسی و تنشهایاعضا می باشد. برای حل مسئله برنامه ای به زبان MATLAB نوشته شده، سپس از جعبه ابزار GA و Fmincom برای بهینه سازی استفاده می شود. بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک حدود ۲۲ درصد و روش تقریب غیرخطی متوالی حدود ۳۸ درصد کاهش هزینه را نشان می دهد. نتایج پژوهش، کارآمدی روشهای نوین بهینه سازی را تصدیق کرده بطوریکه با افزایش متناسب تنشهای داخلی اعضاء ضمن بهینه سازی، تمام شرایط طراحی آئین نامه ای نیز ارضاء شده اند