سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی کمائی – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فناوری های نوین، گروه بیوتکنولوژی
مسعود بهشتی – دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی
حمید راشدی – دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی شیمی
فاطمه یزدیان – دانشگاه تهران

چکیده:

در این مطالعه شرایط عملیاتی بهینه تهیه تولید بیوسورفکتانی سورفکتین توسط باکتری باسیلوس سابتیلیس ۱ ۳۳۳۳ ATCC مورد بررسی قرار گرفت اسی. برای تولیهد بیوسورفکتانی از نوعی فلاسک به نام ف س تهوی دار ۲ استفاده شده اسی و در ابتدا با استفاده از روش همولیزدرمحیط آگارخوندار از تولید بیوسورفکتانی اطمینان حاصل شده اسی. تهی بهین سازی شرایع عملیاتی اثرهردومتغیر حجم پرشده و شدت همزدن بر میزان بیومس، کشش سطحی و همچنین میزان سورفکتین نام تولیدی بررسهی شهده اسهی . برای طراحی گزمایش و بهین سازی فرایند از روش آماری پاسخ سطح ۳ استفاده شده است و اثرمتغیرها درپنجسطح بررسی شده و نتایج حاصل از گزمایش نشان می دهد ک نقط بهین با توت ب پاسخ های انتخاب شده، در حپ پر شده ۴۴ میلی لیتر و با شدت همزدن ۱۷۲ دور بر دقیق ب دست می آید به عبارت دیگر شرایط عملیاتی ذکر شده برای رسیدن ب بیشترین میزان محصول، در این نقط ب دست می اید