سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهره کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
فرزانه شهریاری –
زهرا امام جمعه –
علیرضا صادقی –

چکیده:

روش سطح پاسخ به منظور تعیین کردن نقاط بهینه فرایند خشک کردن اسمز اولتراسونیک جهت دستیابی به بیشینه ی کاهش محتوای رطوبتی ماده غذایی و همچنین کمینه جذب مواد جامد از محلول اسمزی طی خشک کردن اسمز – اولتراسونیک درمیوه کامکوات مورد استفاده قرار گرفت درجه حرارت ۶۰-۴۰ درجه سانتی گراد مدت زمان فرایند ۱۰-۴ ساعت غلظت شربت ساکارز۶۰-۴۰درصد حجمی / وزنی و شدت فرکانس ۰-۱۳۰KHZ فاکتورهایی بودند که تاثیر آنها برروی کاهش محتوای رطوبتی ماده غذایی و جذب مواد جامد از محلول اسمزی طی خشک کردن اسمز اولتراسونیک مورد ارزیابی قرارگرفت آزمایشها براساس طرح کامپوزیت مرکزی بادرنظر گرفتن سه سطح شامل نقاط مرکزی و محوری برای هریک از فاکتورهای یاد شده انجام شد در آزمایشها ی انجام شده نسبت محلول اسمزی به نمونه ۱/۱۰ وزنی /وزنی درنظر گرفته شد نتایج بدست آمده حاکی از این بود که تاثیرات خطی هرچهار متغیر مستقل دما زمان غلظت شربت ساکارز و شدت فرکانس برروی کاهش محتوای رطوبتی ماده غذایی جذب مواد جامد از محلول اسمزی معنی دار بود.