سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سمانه نعمت اله ثانی – دانش آموخته کارشناسی باغبانی دانشگاه تبریز

چکیده:

شوید و اسفرزه ا زجمله گیاهان دارویی با اهمیتی هستند که از مواد موثره آنها در صنایع غذایی و دارویی استفاده می گردد و سطح زیرکشتشان رو به افزایش می باشد به منظور یافتن ترکیبات جدید جهت سهولت جوانه زنی این گیاهان تحقیقی در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گردید از ترکیبات حاوی سطوح ۰، ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ و ۴۰ و ۵۰ درصد عصاره پوست آلوئه ورا در ۳ تکرار در شرایط آزمایشگاهی برای این منظور استفاده شد و نتایج توسط آزمون دانکن مورد بررسی قرارگرفت براساس نتایج در هر ۲ گونه گیاهی بذوری که تحت تاثیر تیمار حاوی ۵۰ درصد غلظت عصاره پوست آلوئه ورا قرارگرفته بودند بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی را داشته ودر این رابطه اختلاف معنی داری در سطح ۵ درصد آزمون دانکن در بین تیمارها وجود داشت به نحوی که اثر مثبت کاربرد عصاره پوست آلوئه ورا برجوانه زنی شوید و اسفرزه مشهود بود و با افزایش غلظت عصاره پوست آلوئه ورا شاخصهای جوانه زنی مورد نظر بهبود یافت.