سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رضا نعمت اله ثانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد باغبانی

چکیده:

سرولاوسون از گیاهان زینتی ارزشمند با کاربردهای گوناگون می باشد به منظور استفاده بیشتر از این گیاه زینتی و کاهش ضایعات آن برگهای هرس شده گیاه جمع آوری گردید تا پس از استخراج عصاره تاثیر آن برخصوصیات جوانه زنی گیاهان دارویی مختلف از جمله زیره سبز و سیاه دانه طی تحقیقی در قالب طرح کاملا تصادفی بررسی گردد از ترکیبات حاوی سطوح ۰ ، ۱۰ ، ۲۰ و ۳۰ درصد عصاره برگ سرو لاوسون در ۳ تکرار در شرایط آزمایشگاهی برای این منظور استفاده شد و نتایج توسط آزمون دانکن مورد بررسی قرارگرفت براساس نتایج درهر ۲ گونه گیاهی بذوری که تحت تاثیر تیمار حاوی ۳۰ درصد غلظت عصاره سرو لاوسون قرارگرفته بودند بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی را داشته و دراین رابطه اختلاف معنی داری در سطح ۵ درصد آزمون دانکن در بین تیمارها وجود داشت به نحوی که اثر مثبت کاربرد عصاره سرولاوسن برجوانه زنی زیره سبز و سیاه دانه مشهود بود و با افزایش غلظت عصاره سرولاوسون شاخصهای جوانه زنی مورد نظر بهبود یافت.