سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی پزوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عطاء الله یگانه کاری –
فرزین جمال زاده فلاح – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان،دانشکد

چکیده:

یکی از بهترین روش های تولید پروتئین هیدرولیز شده از ابزیان تماما مبتنی بر کاربرد انزیم ها می باشد همچنین با توجه به صنعت رو به رشد ابزی پروری و صنایع وابسته به ان در ایران به نظر می رسد که پتانسیل بالایی در جهت تولید پروتئین هیدرولیز شده وجود داشته باشد لذا با هدف بررسسی اثر فاکتورهای دما و زمان بر فرایند هیدرالیزاسیون امعا و احشا قزل الای رنگین کمان بهینه سازی شرایط تولید پروتئین هیدرولیز شده از ضایعات امعا و احشا قزل الای رنگین کمان چرخ شده و به منظور جلوگیری از فرایند اتولیز انزیمی و میکروبی در ظرف پلاستیکی در دمای ۲۰- درجه سانتی گراد تا شروع آزمایش نگه داری شدند سپس به منظور بررسی اثر دما بر شدت هیدرولیزاسیون و بازیافت پروتئینی نمونه ها در معرض دماهای ۴۵،۳۵ و ۵۵ درجه سانتی گراد در زمان های ۳۰،۱۵ و ۶۰ دقیقه قرار می گیرند که عمل نمونه گیری از ظروف به منظور تعیین DH و PR انجام شد و به منظور تعیین ترکیب شیمیایی مواد خام اولیه از لحاظ پروتئین چربی رطوبت و خاکستر بر اساس روش های انالیزی AOAC استفاده گردیده و به منظور تعیین پروتئین محلول در فراورده تولید شده از روش Biuret به منظور تعیین محتوای لیپیدی از روش Gerber استفاده نمودیم به منظور رسم نمودار استاندارد در روش بیورت از Bovin Serum albumin استفاده شده و نمونه ها بعد از ترکیب با ماده معرف در دستگاه اسپکتروفنومتر قرائت شدند مدلسازی نتایج به صورت سطح پاسخ بوده و آزمایشات در غالب طرح مرکب با جهاد تکرار مرکزی انجام خواهد شد مقایسه میانگین ها به روش دانکن و با سطوح ۰/۰۵>P انجام شد تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از روش انالیز واریانس یکطرفه انجام گرفت در بررسی نتایج حاصل از بهینه سازی شرایط تولید پروتئین هیدرولیز شده از ضایعات امعا واحشا قزل الای رنگین کمان با استفاده از انزیم بروملاین طبق بررسیهای صورت گرفته بر اساس ازمون انالیز واریانس یکطرفه فاکتور دما دارای تفاوت معنی دار اماری نمی باشد ولی فاکتورهای زمان و انزیم دارای تفاوت معنی دار اماری می باشد و فاکتورهای دما زمان دارای تفاوت معنی دار داماری می باشد ولی فاکتور انزیم دارای تفاوت معنی دار اماری نمی باشد و همچنین بین فاکتورهای دما با زمان و انزیم دما تفاوت معنی دار اماری وجودد داشته ولی بین فاکتورهای انزیم با زمان تفاوت معنی دار اماری وجود ندارد همچنین در بررسی نتایج حاصل از تعیین نقطه بهینه تولید پروتئین هیدرولیز شده بر اساس درجه هیدرولیز از ضایعات امعا و احشا قزل الای رنگین کمان با استفاده از انزیم بروملاین طبق بررسیهای صورت گرفته بر اساس ازمون انالیز واریانس یکطرفه فاکتورهای دما زمان دارای تفاوت معنی دار اماری وجود ندارد ولی بین فاکتودهای انزیم با تفاوت معنی دار اماری وجود دارد